hsema

Homeland Security and Emergency Management Agency
 

DC Agency Top Menu


Heat Emergency - A heat emergency is in effect for Washington, DC. Residents are urged to take precautions against the heat.
Find cooling centers, spray parks and more information about heat emergencies.

 

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about HSEMA services for Vietnamese speakers.

Nhiệm vụ của Cơ quan An ninh Nội địa và Quản lý Chuyện khẩn cấp của DC (HSEMA) là để trợ giúp và phối hợp những công tác về an ninh quốc gia và quản lý chuyện khẩn cấp, đảm bảo hoạt động giải quyết khẩn cấp ở thủ đô Washington luôn sẵn sàng để bảo vệ, có kế hoạch, đáp ứng, và phục hồi do thảm họa thiên nhiên và nhân tạo. Điều này được thực hiện bằng cách:


- Lập một trung tâm giải quyết chuyện khẩn cấp hoạt động 24 giờ;
- Trở thành trung tâm thông tin liên lạc trong trường hợp có khẩn cấp trong khu vực;
- Xây dựng kế hoạch và các thủ tục để có đầy đủ năng lực đáp ứng khẩn cấp và phục hồi cho tất cả các trường hợp khẩn cấp và tai họa;
- Đánh giá các nguồn lực và năng lực đối phó với trường hợp khẩn cấp;
- Phối hợp nguồn lực cho trường hợp khẩn cấp và các sự cố thiên tai;
- Đào tạo và tổ chức thực tập cho tất cả các những người đầu tiên có nhiệm vụ đáp ứng khẩn cấp, công chức thành phố, và công chúng;
- Phối hợp tổ chức tất cả các sự kiện đặc biệt quan trọng và đóng đường trong thành phố;
- Giúp quần chúng nhận thức vấn đề khẩn cấp và có các chương trình tiếp cận cộng đồng.


Muốn tìm hiểu thêm về những gì bạn có thể làm để chuẩn bị cho bản thân, gia đình, doanh nghiệp, hoặc cộng đồng của bạn,
xin liên hệ với chúng tôi.


Cơ quan An ninh Nội địa
và Quản lý Chuyện khẩn cấp
của Washington DC


Unified Communications Center
2720 Martin Luther King Jr. Avenue, SE
Washington, DC 20032


Điện thoại: 202-727-6161
hsema.dc.gov
Facebook.com/HSEMADC
Twitter.com/DC_HSEMA
Đăng ký để nhận tin qua điện thoại di động hay email tại www.72hours.dc.gov